Toepassing van onderhavige voorwaarden

1.1. De hierna nader bepaalde verkoper is de nv W.O. Belgium, met hoofdkantoor in de Maliestraat 49 te 1050 Elsene, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE-463.605.164. 1.2.De koper wordt hieronder bepaald als de onderneming of natuurlijke persoon die akkoord gaat met het aanbod verstrekt door de prijsoverhandiging door de verkoper. 1.3. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor alle bestellingen van de koper bij de verkoper en op alle verkoopcontracten tussen deze twee partijen, met inbegrip van alle bijkomende dienstverleningen. 1.4. Onderhavige algemene voorwaarden sluiten bij gebrek aan schriftelijke aanvaarding alle andere algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden uit van de koper. 1.5. De koper verbindt zich ertoe om, ten laatste op het ogenblik dat hij de prijsofferte van de verkoper aanvaardt, aan te geven of zijn bestelling wordt geplaatst voor professionele of private doeleinden.Behalve andersluidend beding stemmen de partijen ermee in dat de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, hoofdzakelijk ontstaan en/of uitgevoerd worden op de vestigingsplaats van de verkoper, op de vestigingsplaats van een of meerdere van zijn dochterondernemingen of van een van zijn magazijnen.

Bestelling

2.1. De aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.Het Frans is de enige taal gebruikt voor het afsluiten van het contract en tijdens de uitvoering ervan. 2.2.Bij zijn bezoek aan de website van de verkoper kiest de koper het type en de hoeveelheid gewenste producten, evenals de specifieke kenmerken die hij voor deze goederen wenst.De koper vult de hem betreffende persoonlijke gegevens aan en maakt zijn prijsaanvraag over aan de verkoper.De verkoper bezorgt de koper per kerende post zo snel mogelijk een prijsofferte voor de goederen met de gewenste kenmerken op basis van onderhavige algemene voorwaarden. Binnen 31 dagen na verzending aanvaardt de koper de prijsofferte op straffe van nietigheid van het aanbod.Bij wijzigingen aangebracht door de koper bezorgt de verkoper hem een nieuwe prijsofferte op basis van eerder genoemde voorwaarden.De aanvaarding van de definitieve prijsofferte geldt als sluiting van de verkoopovereenkomst en onderwerpt de partijen aan onderhavige algemene voorwaarden.De verkoper bezorgt de koper een bevestiging van de geplaatste bestelling.

Prijs en betaling

3.1. De in de prijsofferte vermelde prijs is onderhevig aan wijzigingen tot op het moment van de aanvaarding door de koper. Deze aanvaarding maakt de prijsofferte definitief, behalve in geval van overmacht. 3.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken aanvullende reële of persoonlijke waarborgen te eisen.Indien aan deze waarborgen niet wordt voldaan, is elke overeenkomst tussen de partijen nietig. 3.3. Behalve andersluidend beding moeten de facturen uitgegeven door de verkoper contant en zonder korting betaald worden in euro op het hoofdkantoor van de verkoper of op zijn bankrekening. 3.4. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen een termijn van acht dagen na ontvangst overgemaakt worden aan de verkoper. Na deze periode zal de klacht niet meer worden behandeld. 3.5. Elke factuur die vijftien dagen na verzending niet is betaald, heeft als gevolg dat er bovenop het verkoopbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van de koper verwijlintresten verschuldigd zijn ten belope van 1,5% per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15 % van de hoofdsom van de bestelling exclusief btw, interesten en kosten, met een minimumbedrag van € 75. 3.6. Tevens is het zo dat, uit hoofde van artikel 78 van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, indien een vertraging de fout is van de verkoper, en indien de koper hem per aangetekende brief een ingebrekestelling heeft gestuurd aangaande onderhavige voorwaarde en indien deze ingebrekestelling acht dagen lang zonder gevolg is gebleven, van de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 5% van de overeengekomen prijs exclusief belastingen, met een minimum van € 75. 3.7. Bij gerechtelijke inning van facturen dient de koper bovendien de redelijke inningkosten te betalen, zoals de advocaatkosten en interne beheerkosten die boven het bedrag liggen van deze forfaitaire schadevergoeding. 3.8. Bij niet-naleving door de koper van een enkele betalingstermijn om gelijk welke reden, dient de betaling van alle volgende betalingstermijnen ten laatste te gebeuren op het moment van de volgende bestelling van de koper.Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor om desgevallend de uitvoering op te schorten van andere lopende bestellingen tot de volledige betaling is gebeurd van de verschuldigde bedragen.

Levering

4.1. Behalve bij verkoop aan verbruiker zijn het transport en de bijbehorende productrisico's voor de koper, en dat vanaf de inontvangstneming van de producten of, bij ontstentenis, vanaf de terbeschikkingstelling ervan.Indien de koper een andere leveringslocatie zou opgeven, gebeuren de ophaling en, in voorkomend geval, de opslag van de producten op zijn risico en kosten. 4.2. De partijen gaan er expliciet mee akkoord dat een eventuele leveringstermijn alleen ter informatie wordt meegedeeld.Vertraagde leveringen kunnen dan ook in geen geval aanleiding geven tot de verbreking van de verkoopovereenkomst door de koper of de betaling van een schadevergoeding door de verkoper. 4.3. Bovendien heeft de verkoper het recht om te weigeren zijn producten te verkopen afhankelijk van de beschikbare voorraden of voor een ander legitieme reden en behoudt hij zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen.De verzendingskosten zijn exclusief palletten, verpakkingen en andere bijbehorende kosten.De voorwaarden voor de terugname van palletten en verpakkingen worden bepaald door middel van een bijzondere overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

5.1. De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief eventuele verwijlintresten en schadevergoedingen. 5.2. Bij niet-betaling van de prijs binnen de vooropgestelde termijn behoudt de verkoper zich het recht voor om de producten op kosten van de koper terug te nemen.Tot de volledige betaling van de producten mag de koper de producten niet doorverkopen of in pand geven zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. 5.3. De koper verbindt zich ertoe de verkoper op de hoogte te brengen van elke beslaglegging door een derde op de verkochte producten waarvan de prijs niet volledig is betaald. 5.4. De koper verbindt zich er ook toe de verkoper op de hoogte te brengen indien de geleverde en nog niet betaalde producten zich op een plaats zouden bevinden die de klant huurt.

Garantie

De koper verbindt zich ertoe de aan hem geleverde producten zorgvuldig te controleren op het moment van hun inontvangstneming, in overeenstemming met zijn capaciteiten. 6.1. Koper die handelt met professionele doeleinden: 6.1.1. Elke melding van zichtbare gebreken of non-conformiteiten betreffende de geleverde producten moet binnen zeven dagen na de levering van de producten worden gemeld aan de verkoper. 6.1.2. De inontvangstneming van de producten door de koper of zijn aangestelden geldt als aanvaarding van alle zichtbare gebreken die kunnen worden vastgesteld op het moment van de levering. 6.1.3. Elke melding van verborgen gebreken betreffende de geleverde producten moet door de koper worden gemeld aan de verkoper binnen vijftien dagen na de vaststelling van deze gebreken of vanaf het moment dat hij deze redelijkerwijs had kunnen vaststellen. 6.1.4. Alle gerechtelijke procedures aangaande verborgen gebreken moeten door de koper worden aangespannen binnen dertig dagen na de vaststelling van deze gebreken of vanaf het moment dat hij deze redelijkerwijs had kunnen vaststellen of na het mislukken van de gesprekken om tot een minnelijke overeenkomst te komen. 6.1.5. Er mogen geen producten worden teruggestuurd naar de verkoper zonder zijn voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. 6.1.6. Gedurende een periode van een jaar na de levering van de producten is de garantie van de verkoper uitsluitend beperkt tot de reparatie of vervanging van de gebrekkige producten of tot de terugbetaling of verlaging van de gefactureerde prijs, zonder andere schadeloosstelling. 6.1.7. Bovendien is de verkoper niet aansprakelijk voor schade die gezamenlijk is veroorzaakt door een gebrek van de geleverde producten en de fout van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. 6.1.8. De garantie verstrijkt na deze periode van één jaar. 6.2. Koper die handelt met niet-professionele doeleinden:De koper beschikt over de rechten uit hoofde van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, die niet gewijzigd worden door onderhavige garantie.Onderhavig artikel bepaalt de garantie in overeenstemming met artikel 1649 quater tot 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Afwezigheid van herroepingsrecht voor de koper

7.1 Bij levering aan een koper van goederen vervaardigd volgens de specificaties van de koper of van duidelijk geïndividualiseerde goederen of van goederen die door hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of snel in kwaliteit kunnen verminderen of kunnen bederven, wordt het volgende uiteengezet:'De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.'

Overmacht

8.1. Het voorvallen van gebeurtenissen zoals onderbrekingen van de productie, het transport of de levering, stakingen, lock-outs, embargo's, oorlogen, terroristische aanslagen of gevolgen van aanslagen, grondstoffentekorten, epidemieën, noodweer en, meer algemeen, alle gelijkaardige gebeurtenissen met een invloed op de partijen of hun leverancier die de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, schort de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. 8.2. Partijen die een dergelijke gebeurtenis inroepen, dienen de andere partij zo snel mogelijk het bewijs van het voorval te bezorgen.De uitvoering van de verplichtingen wordt opgeschort tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis, met dien verstande dat geen enkele partij enige schadevergoeding kan eisen van de andere partij. 8.3. De partijen stellen alles in het werk om de resulterende moeilijkheden en/of schade te beperken. 8.4. Indien de overmacht langer dan 60 dagen aanhoudt, zullen de partijen alles in het werk stellen om tot een akkoord te komen over de latere uitvoering van de verkoopovereenkomst. 8.5. Bij ontstentenis van een akkoord heeft elke partij het recht om de verkoopovereenkomst te beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te brengen.

Overdracht en onderaanneming

9.1 De verkoper kan (een gedeelte van) de uitvoering van de verkoop uitbesteden aan een derde zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de koper.Hij kan tevens (een gedeelte van) de verkoop overdragen aan een derde zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de koper.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

10.1. De verwerking door de verkoper van de persoonsgegevens ontvangen van de koper beoogt de uitvoering van onderhavige overeenkomst, het beheer van het klantenbestand, de promotie van de producten en diensten van de verkoper en de uitvoering van geadresseerde informatie- en directmarketingcampagnes, met inbegrip van het versturen van elektronische post. 10.2. De koper beschikt op elk moment over het recht op gratis inzage, controle en correctie van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 10.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de gedelegeerde bestuurder van de verkoper. 10.4. De koper verleent de verkoper de toestemming om gewag te maken van de verkoop van producten of de verlening van diensten die het voorwerp uitmaken van onderhavige overeenkomst met als exclusief doel de promotie van de verkochte producten en/of de geleverde diensten door de verkoper.De implementatie van deze promotie zal worden voorgelegd aan de koper, die op elk moment zijn goedkeuring kan intrekken.De koper kan echter nooit in welk opzicht dan ook schadevergoedingen eisen ten gevolge van de promotie in kwestie.

Algemeen

11.1. De ongeldigheid of de niet-toepasbaarheid van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen ervan.In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe om de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een effect dat zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke, ongeldige bepaling ligt. 11.2. Het feit dat de verkoper zich op een bepaald moment niet beroept op onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als het verzaken van het recht om zich er later op te beroepen. 11.3. Elke mededeling of kennisgeving tussen de partijen gebeurt geldig door middel van een aangetekende brief, faxbericht, elektronisch bericht met ontvangstbevestiging op, voor de verkoper, zijn hoofdkantoor en, voor de koper, zijn hoofdkantoor of zijn woonplaats.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1. De contractuele relaties tussen de partijen evenals onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch, zelfs in geval van een garantieclaim.De partijen komen expliciet overeen het verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet toe te passen. 12.2. Elk geschil met betrekking tot de opstelling, uitvoering of interpretatie van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en met betrekking tot alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en dat niet minnelijk kan worden geregeld, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.