Auteursrecht en copyright

Deze volledige website is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving op het vlak van auteursrecht en intellectuele eigendom.Alle reproductierechten zijn voorbehouden door WO Belgium nv, inclusief voor documenten, afbeeldingen, foto's en video's.

Reproductie is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden indien de herkomst wordt aangeduid door de vermelding '© WO Belgium nv'.Voor alle andere doeleinden is voor de reproductie de expliciete toelating vereist van WO Belgium nv.

Bescherming van persoonsgegevens

De gevraagde gegevens bij de bestelling van brochures of andere documenten of bij informatieaanvragen zijn noodzakelijk om deze vragen te kunnen beantwoorden.

De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor WO Belgium nv en worden in geen geval verstrekt aan derden of meegedeeld voor niet-voorziene doeleinden.

Persoonsgegevens die eventueel worden ingezameld op deze site, worden verwerkt in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de personen op wie deze gegevens betrekking hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en te corrigeren.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie aanwezig op deze website is louter informatief en creëert geen rechten of verplichtingen voor WO Belgium nv.WO Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie.

WO Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of eraan gekoppelde websites, meer bepaald door de onbeschikbaarheid van de site, storingen op het internet of bij de host van (een gedeelte van) de website of onderbrekingen van de dienstverlening voor onderhoudswerken of updates.